רבדמל ךל ךל
עסמ לש ורופיס
!עסמ לבא ,ןטק
אצ                 סנכ
.דחאכ םישנלו םירבגל םינווכמו תירבעה הפשה לש התויטסיניבושמ םיעבונ רתאב רכז ןושלב םיחוסינה