רבדמל ךל ךל


הלחתהה
העונתה ריצ
לושכמ רבעמ
הפק תקספה
הנחמה
ץיזמוקה
רהוז דצמ

?הז לכ המל