רה לע ונספיט ...רקובה לע ןושאר רבד
:רקובה לע ןושאר רבדש תמאה ,בוט
ביבא לתמ ונאצי .1
יצחו םייתעש ונעסנ .2
תקוש תמוצב סדלנוד'קמב ונרצע .3
?ןוכנ ,דחא ףא ןיינעמ שממ אל הז לבא
.תומהב ומכ םיפשנתמ הלעמל ונעגהו ,קי'צנטק קי'צנורה לע ונספיט - רוציקב

ונכשמה,םש ירוטומה קלחה תא םייסל (!תוניצרב) ונבשחש ירחא